مدرس مدعو دانشگاه پیام نور از آغاز سال90 تا کنون. دارای کارت صلاحیت تدریس. 8 سال سابقه تدریس خصوصی

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز

مدرس مدعو دانشگاه پیام نور از آغاز سال90 تا کنون. دارای کارت صلاحیت تدریس. 8 سال سابقه تدریس خصوصی

مناطق مورد نظر جهت تدریس:شمال, غرب, شرق, جنوب, مرکز
Go to top